Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.  prowadzi nabór do projektu „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

Wnioski w konkursie składać mogą:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (GWŚiR) – posiadające PKD:

  • sekcja E36 – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 
  • sekcja E37 – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
  • sekcja E39 – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką

WAŻNE! Jeśli co najmniej 25% kapitału lub praw głosu w danym przedsiębiorstwie posiada organ publiczny wówczas dane przedsiębiorstwo automatycznie jest zaliczane do kategorii przedsiębiorców innych niż MSP (tzw. dużych przedsiębiorców). Wyjątek stanowią przypadki,
o których mowa w art. 3 ust. 2 Załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014.

W ramach projektu wsparcie będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Refundowane będą działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe. Maksymalny wskaźnik refundacji wynosi 80% poniesionych wydatków.

Przykładowe zakresy refundowanych szkoleń to między innymi:

– zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w eksploatacji systemów wodociągowych i ściekowych,

– obsługiwanie małej oczyszczalni ścieków,

– obsługiwanie, naprawa i konserwacja systemów automatyki przemysłowej w obiektach wodno-kanalizacyjnych,

– pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dla przedsiębiorstw sektora gospodarki wodnościekowej i rekultywacji,

– mentoring przygotowania praktycznego do wykonywania działań zawodowych w  podmiotach gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji.

Wnioski w ramach 6 rundy naborowej trwa do 2 lutego 2023 r. poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie operatora: https://arleg.eu/nabor-6/

Kwota alokacji w szóstej rundzie naboru wynosi 214 000 PLN.

Szczegółowe informacje