28 października br. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM). Obecna wersja Programu to wynik kilkumiesięcznych negocjacji Samorządu z Komisją Europejską (KE).

Celem władz regionu było uwzględnienie w możliwie największym stopniu specyfiki regionu oraz potrzeb jego mieszkańców w ramach ustalonych przepisami rozporządzeń i wskazanych priorytetów przez Komisję Europejską. Projekt Programu otrzymał pozytywną opinię Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – jako zgodny z Umową Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021–2027 w Polsce. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa został oficjalnie przesłany do KE.

Zatwierdzenia Programu spodziewamy się do końca 2022 r. Ogłoszenie pierwszych konkursów jest planowane na I półrocze 2023 roku.

Założenia programowe FEWiM

W ramach programu nasz region ma otrzymać ponad 1mld 786 mln euro. Fundusze europejskie zostaną zainwestowane we wzrost społeczny i gospodarczy. Wśród priorytetowych kierunków są: gospodarka i cyfryzacja, energia, środowisko i klimat, transport, rynek pracy, edukacja, włączenie społeczne, zdrowie, kultura i turystyka oraz obszary miejskie. FEWiM ma przyczynić się do zielonej, cyfrowej i gospodarczej transformacji regionu.

Perspektywa czasowa Programu

Okres realizacji FEWiM będzie krótszy niż w poprzednich perspektywach z uwagi na opóźnienia w publikacji przepisów unijnych na lata 2021-2027 oraz przedłużające się negocjacje umów partnerstwa i nowych programów. Dlatego tempo realizacji będzie szybsze, a przewagę zyskają dobrze przygotowane projekty, które na moment ogłaszania naborów będą gotowe do realizacji.

Źródło: https://strategia.warmia.mazury.pl/