Od 1 lipca do 22 lipca 2022r. odbędzie się nabór wniosków w konkursie Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis w ramach poddziałania 4.4.3.

Wnioski w konkursie składać mogą:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;

z obszaru realizacji ZIT bis  (ZIT MOF Ełk obejmuje:Miasto Ełk oraz Gminę Ełk).

W ramach konkursu wspierane będą takie inwestycje jak:

  • elementy drogowe przeznaczone wyłącznie dla transportu publicznego lub nadające priorytet transportowi publicznemu, np. buspasy, obiekty przeznaczone dla transportu autobusowego (tunele, wiadukty), zatoki i pętle autobusowe, przystanki/wiaty i inne niezbędne urządzenia drogowe;
  • budowę, przebudowę skrzyżowań w celu ułatwienia i/lub nadania priorytetu transportowi publicznemu w ruchu;
  • budowę, przebudowę lub remont ciągów ruchu pieszego lub rowerowego służących poprawie dostępności transportu publicznego (wyłącznie jako część projektu);
  • budowę, przebudowę lub remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, przejść dla pieszych, jak również wszelkich innych prac infrastrukturalnych pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów;
  • budowę, przebudowę lub wymianę oświetlenia na energooszczędne (wyłącznie jako część projektu);
  • budowę, przebudowę odcinków dróg nienadających priorytetu transportowi publicznemu, ale poprawiających jakość jego funkcjonowania np. odcinki dróg zapewniające dostęp do miejskich centrów przesiadkowych, pętli autobusowych, stacji kolejowych lub parkingów P&R – łączące takie terminalne z siecią dróg miejskich; odcinki dróg, po których przebiegają linie transportu publicznego lub służące uruchomieniu transportu publicznego (na obszarach wcześniej nie obsługiwanych) – wyłącznie jako część projektu;
  • budowę, przebudowę lub remont infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające, w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych) – wyłącznie jako część projektu;
  • budowę/przebudowę kanalizacji teletechnicznej; przebudowa infrastruktury kolidującej – wyłącznie jako część projektu.

Koszty związane z budową, przebudową dróg lokalnych muszą stanowić mniejszość wydatków w ramach projektu. Większościowy procent kosztów (pow. 50%) w ramach projektu muszą stanowić elementy związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, np. ścieżki rowerowe, trakty piesze i pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, azyle, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, elementy BRD, zatoki autobusowe, wiaty przystankowe, parkingi park&ride i park&bike, zatoki postojowe.

Wnioski można składać od 1 do 22 lipca 2022r. wraz z wymaganą dokumentacją w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380, w poniedziałki w godz. 8:00–16:00 i wtorek–piątek w godz. 7:30–15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Ponadto należy wysłać wniosek w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI MAKS2 (w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30).

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, a suma środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi  2 573 975,75 złotych.

Więcej informacji