27 września 2022 r. zostanie uruchomiony 4 nabór wniosków na tzw. projekty kapitału zalążkowego (seed money) w programie współpracy transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Wnioski będzie można składać do 21 listopada br.

Celem projektów seed money jest wspieranie beneficjentów przygotowujących koncepcje projektów, planowanych do złożenia już w pełnej wersji w późniejszych naborach na projekty regularne w nadchodzącym Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.  Realizacja projektu seed money obejmować może m.in.: poszukiwanie zagranicznych partnerów projektowych, badania i analizy dotyczące problematyki przyszłego projektu, czy organizację warsztatów i spotkań partnerskich.

Aplikacje projektowe można będzie składać w ramach następujących 5 wybranych priorytetów Programu Południowy Bałtyk 2014-2020:

  • zwiększenie obecności MŚP z sektora niebieskiego i zielonego na rynkach międzynarodowych;
  • poprawa wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego w rozwoju zrównoważonej  turystyki na obszarze Południowego Bałtyku;
  • zwiększenie wykorzystania zielonych technologii, w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku;
  • poprawa jakości usług transportowych oraz wdrożenie usług przyjaznych środowisku w dziedzinie transportu;
  • poprawa zdolności współpracy lokalnych podmiotów poprzez udział w sieciach transgranicznych.

Projekty złożone w ramach powyższych celów tematycznych Programu na lata 2014-2020 powinny przygotować koncepcje projektowe odnoszące się już do nowych wyzwań Programu na lata 2021-2027. Program w nowej perspektywie 2021-2027 wspierać będzie projekty transgraniczne w zakresie: cyfryzacji, wzmacniania łączności regionu poprzez internacjonalizację, wspierania przejścia na zieloną energię,  promowania zrównoważonego wykorzystania wody, promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), rozwoju zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki, wzmocnienia zdolności współpracy podmiotów obszaru Południowego Bałtyku.

Szczegółowe informacje o nowym Programie dostępne są na stronie https://southbaltic.eu/interreg-south-baltic-2021-2027

Wartość całkowita projektu typu seed money wynosi do 40.000 EUR lub 32.000 EUR (w zależności od wybranej formy organizacji warsztatu transgranicznego).  Minimalne partnerstwo międzynarodowe powinno obejmować 2 partnerów z 2 różnych krajów (z obszaru kwalifikowalnego Programu tj. wybranych regionów z Polski, Niemiec, Szwecji, Danii i Litwy). Działania projektowe powinny przyczyniać się do wykonania 2 wskaźników tj. przygotowania koncepcji projektu oraz organizacji co najmniej jednego wspólnego ww. warsztatu transgranicznego. Projekty rozliczane będą ryczałtowo na podstawie wykonanych wskaźników.

W województwie warmińsko-mazurskim obszar Programu 2014-2020 obejmuje subregion elbląski (6 zachodnich powiatów: elbląski, braniewski, ostródzki, iławski, działdowski i nowomiejski), jednak  udział w projektach seed money wziąć mogą również podmioty z subregionu olsztyńskiego, szczególnie instytucje i organizacje o oddziaływaniu regionalnym i/lub ponadlokalnym. Program w perspektywie 2021-2027 będzie bardziej otwarty na udział interesariuszy spoza ścisłego obszaru Programu. Ponadto, po zawieszeniu Programu Polska-Rosja kontynuowany jest dialog z Komisją Europejską w sprawie możliwych form zrekompensowania interesariuszom z subregionu olsztyńskiego możliwości współpracy transgranicznej m.in. w kontekście formalnego włączenia subregionu olsztyńskiego do obszaru kwalifikowalnego Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.    

Zainteresowanych udziałem w  4 naborze projektów seed money Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 zachęcamy do kontaktu i konsultowania pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Szczegółowe informacje o naborze i pakiet aplikacyjny zostaną opublikowane na oficjalnej stronie programu Południowy Bałtyk https://southbaltic.eu/ w dniu rozpoczęcia naboru.