Przedsiębiorcy, którzy chcą podniesieść kwalifikacje swoich pracowników mogą skierować ich na szkolenia znajdujące się w BUR. Sami przedsiębiorcy (w tym działalności jednoosobowe), którym szkolenia/ kursy/ doradztwo mogą pomóc w dalszym funkcjonowaniu/rozwoju firmy również mogą korzystać z katalogu dostępnych usług. Po zakończeniu szkolenia, usługi doradczej lub kursu, mogą ubiegać się o wsparcie i zwrot części poniesionych kosztów. Wsparcie jest kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym do osób prowadzących działalność na własny rachunek) mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzących działalność gospodarczą w województwie warmińsko-mazurskim co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Oferta szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych na stronie internetowej https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl,

Poziom refundacji pojedynczej usługi rozwojowej wynosi do 80% wartości usługi szkoleniowej i 50% wartości doradztwa. W ramach realizowanych projektów możliwe jest dofinansowanie usług rozwojowych w wysokości do 70.000 zł.