Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, że zgodnie z § 6 ust. 12 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji na konkurs w ramach Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu. Konkurs nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, tj. kwota alokacji wynosi: 34 590 159,99  EURO, co stanowi 158 267 277,02 PLN [1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu gdzie 1 EURO =4,5755 PLN.

Zobacz zaktualizowaną listę projektów.