Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie skierowane jest do przedsiębiorców, których planowana inwestycja wpisana jest do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (https://bip.warmia.mazury.pl/114/plan-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2016-2022.html) i zapewnia kompleksowe rozwiązania, m.in. poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów, budowę/rozbudowę/ modernizację: instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku i/lub unieszkodliwiania;  Nabór wniosków zaplanowany jest od 28.02.2022 do 21.03.2022. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7771/dzialanie-51-gospodarka-odpadowa-konkurs-nr-rpwm050100-iz00-28-00122