W ramach RPO WiM 2014-2020 został właśnie ogłoszony nowy konkurs nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/23 z dofinansowaniem na ochronę różnorodności biologicznej. Ogólna kwota dofinansowania przeznaczona na konkurs wynosi 4 100 000,00 złotych. 


Wsparcie mogą otrzymać będą następujące typy projektów:

  • Ochrona parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000) poprzez podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia oraz prowadzenie edukacji ekologicznej w celu zwiększenia świadomości w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu wraz z przygotowaniem pomieszczeń na ten cel;
  • Realizacja programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii (w tym potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu) – wyłącznie jako element projektów z wyłączeniem spotów reklamowych w TV;
  • Tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym np.: banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych;
  • Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym:
  • ochrona in-situ lub restytucja gatunków zagrożonych wyginięciem;
  • odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania;
  • zmniejszenie presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego ochrona ex-situ lub wprowadzenie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych;
  • Realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa).

Priorytetowo będą traktowane inwestycje w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody położonych na obszarach Natura 2000.

Wnioski można składać od 2 do 16 stycznia 2023 roku.

Zobacz więcej: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/8193/dzialanie-53-ochrona-roznorodnosci-biologicznej-schemat-a-konkurs-nr-rpwm050300-iz00-28-00123/ochrona-roznorodnosci-biologicznej