W ramach wsparcia kryzysowych działań naprawczych oraz dostosowania działalności gospodarczej do funkcjonowania w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia przeprowadzony zostanie nabór wniosków w Konkursie 13.1 Wytrzymałe MŚP. Nabór rozpocznie się 26 kwietnia o 7:30, zakończy 28 kwietnia o 15:30.

W ramach konkursu finansowane będzie zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w okresie epidemii oraz wprowadzanie zmian wpływających na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy (w tym m.in. dostosowanie stanowisk pracy do działania w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego, zmiana sposobu funkcjonowania/dystrybucji, zmiana oferty, przebranżowienie).

Okres kwalifikowalności wydatków: 1 lutego 2020r. – 31 grudnia 2023r. (ostatni wydatek
w projekcie musi zostać poniesiony do 31 grudnia 2023r.).

Kwota dofinansowania mieści się w zakresie 100 – 500 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania wynosi do 90% wartości wydatków kwalifikowalnych.

W ramach projektu kwalifikowalny będzie:

 1. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z wprowadzeniem do oferty nowego produktu/usługi w związku z budowaniem odporności firmy na przyszłe kryzysy, a także koniecznością zapewnienia ciągłości pracy i działalności w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia.
 2. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w realizowanych procesach operacyjnych, wytwórczych, usługowych, sprzedażowych itd., w celu zapewnienia ciągłości pracy i działalności, a także w związku z budowaniem odporności firmy na przyszłe kryzysy. Np. zakup wyposażenia i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu:
  – wprowadzenia nowego kanału dystrybucji;
  – zmiany procesu produkcji;
  – zmiany sposobu świadczenia usługi;
  – usprawnienia obsługi klienta, m.in. przegrody i strefy ochronne, ekrany ochronne na stanowiskach obsługi klienta, osłony ochronne wygradzające stanowiska pracy, systemy i narzędzia bezdotykowej obsługi klientów (np. sterowane głosem lub gestem) itp.;
  – wprowadzenia nowego kanału promocji;
  – zmiany organizacji pracy np. zakup serwerów, komputerów, oprogramowania, infrastruktury sprzętowej do pracy zdalnej np. komputery, tablety, laptopy, narzędzia i licencje do komunikacji i współpracy podczas pracy zdalnej np. oprogramowanie sieciowe, narzędzia i platformy do komunikacji/połączeń, narzędzia do zarządzania zadaniami/przechowywania plików.
 3. Zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz testów dla pracowników, które zostaną wykorzystywane w podstawowej działalności przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem zakazu ich odsprzedaży, zbycia, bądź przekazania innym podmiotom.
 4. Zakup usług doradczych (w tym również finansowych, prawnych) dotyczących modyfikacji istniejącego lub wprowadzenia nowego modelu biznesowego uwzględniającego aspekt zwiększania odporności firmy lub dywersyfikację jej działalności.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które zostały wybrane do dofinansowania lub uzyskały wsparcie w ramach naboru nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20.

Więcej informacji