Od 20 maja do 10 czerwca 2022r. odbędzie się nabór wniosków w konkursie Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski) w ramach poddziałania 4.4.4.

Wnioski w konkursie składać mogą:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami (np. zarządcami infrastruktury kolejowej, PKS);
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;

Dofinansowanie można uzyskać rozwój infrastruktury transportu publicznego – niskoemisyjny transport miejski

W ramach konkursu wspierane będą takie inwestycje jak:

  • Budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego (np. park&ride, budowa buspasów oraz zintegrowanych przystanków przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami transportu, sygnalizacja wzbudzana, drogi rowerowe);
  •  Zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru wraz z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą towarzyszącą;
  •  Wymiana oświetlenia na energooszczędne;
  •  Wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem jako element uzupełniający projektu;
  •  Działania informacyjne promujące transport zbiorowy jako element uzupełniający projektów.

Preferowane będą projekty zakładające rozwój transportu szynowego – tramwaje w miastach, które posiadają tą gałąź transportu, zakup autobusów niskoemisyjnych i bezemisyjnych wynikający z planów i dokumentów strategicznych oraz projekty zakładające integrację różnych form transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich.

Wnioski można składać od 20 maja do 10 czerwca 2022r. w formie elektronicznej za pośrednictwem LSI MAKS2. Wniosek o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS 2 należy wysłać najpóźniej w terminie zamknięcia naboru, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380 w poniedziałki w godz. 8:00–16:00 i od wtorku do piątku w godz. 7:30–15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, a suma środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi  15 109 117,96 złotych.

więcej informacji