Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił nabory wniosków w konkursach dotyczących pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkujących subregiony olsztyński, elbląski i ełcki (3 konkursy).

W konkursach mogą brać udział wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych). W ramach działania sfinansowane mogą zostać koszty usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3. (obligatoryjnie). Ponadto wsparcie może objąć aktywizację zawodową bezrobotnych i biernych zawodowo opiekunów dzieci do lat 3, realizowana jako element uzupełniający opiekę nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub u niani. (fakultatywnie).

Wnioski można składać od 29 kwietnia 2022r. do 12 maja 2022r. Wymagane dokumenty można złożyć w sposób tradycyjny oraz przy użyciu podpisu elektronicznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28 w Olsztynie (I piętro, pokój 117 – Punkt Przyjmowania Korespondencji) w poniedziałki w godzinach: 8.00-16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów