Od 28 kwietnia do 12 maja 2022r. odbędzie się nabór wniosków w konkursie Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe w ramach poddziałania 11.2.3.

Wnioski w konkursie składać mogą:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
  • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
  • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
  • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
  • podmioty ekonomii społecznej.

Dofinansowanie można uzyskać w ramach dwóch typów projektów. Typ pierwszy obejmuje realizację zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy), poprzez między innymi poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych; organizację
i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in.: przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę; usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny
i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia; asystenturę i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny; wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym; usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz
z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań);

Drugi typ projektów obejmuje realizację usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).

Wnioski można składać od 28 kwietnia do 12 maja 2022r. na dwa sposoby: wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem LSI MAKS2, od 28.04.2022 r. od godziny 0:00 do 12.05.2022 r. do godziny 15:00. W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę tradycyjnej formy złożenia wniosku o dofinasowanie projektu, wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć: w formie elektronicznej, za pośrednictwem LSI MAKS2,od 28.04.2022 r. od godziny 0:00 do 12.05.2022 r. do godziny 15:00 i w formie papierowej, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej wyznaczonego operatora, tj. Poczta Polska S.A., w dniach od 28.04.2022 r. do 12.05.2022 r. (liczy się data nadania) lub osobiście.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów