Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo działanie 6.1 Infrastruktura kultury poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (schemat A).

W ramach przedmiotowego konkursu o dofinansowanie na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej starać mogą się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • instytucje kultury;
  • jednostki administracji rządowej;
  • państwowe jednostki budżetowe;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych. 

Wnioski wraz z niezbędną dokumentacją składać można od 4 kwietnia 2022 do 5 maja 2022 w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101 lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380 w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zobacz więcej informacji o konkursie.