Od 16 stycznia do 27 stycznia 2023 r. odbędzie się nabór wniosków w konkursie Zrównoważony transport miejski w ramach działania 13.3.

Wnioski w konkursie składać mogą:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami (np. zarządcami infrastruktury kolejowej, PKS),
  • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego).

W ramach konkursu wspierane będą takie inwestycje jak:

  • budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego (np. Park&Ride, budowa buspasów oraz zintegrowanych przystanków przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami transportu, sygnalizacja wzbudzana, drogi rowerowe,),
  • zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru wraz z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą towarzyszącą,
  • wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem jako element uzupełniający projektu,
  • działania informacyjne promujące transport zbiorowy jako element uzupełniający projektów.

Preferencje:

  • w miastach posiadających transport szynowy (tramwaje) preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu zbiorowego,
  • w przypadku, gdy z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu autobusów, finansowane będą projekty z zakresu transportu publicznego niskoemisyjnego i bezemisyjnego zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE) w tym niezbędnej dla tego transportu infrastruktury,
  • preferowane będą projekty z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego funkcjonujących na terenach miejskich i podmiejskich.

Wnioski można składać od 16 do 27 stycznia 2023 r. wraz z wymaganą dokumentacją w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 1, w poniedziałki w godz. 8:00–16:00 i wtorek–piątek w godz. 7:30–15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Ponadto należy wysłać wniosek w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI MAKS2 (w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30).

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, a suma środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi  18 040 887,55 złotych.

Więcej informacji